นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แนวทางการบริหารจัดการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

             สพฐ.แจ้งนโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับยืมเรียน ปีการศึกษา 2561

 

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ต้นเรื่อง)