นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา งบประมาณปี2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

งบประมาณปี 2561 เตรียมตรวจรับครุภัณฑ์ที่บริษัทคู่สัญญาจะไปส่งและติดตั้งระบบฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

   0.สำเนาหนังสือ สพฐ.  คลิก

   1.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร  คลิก

   2.สำเนาหนังสือ สพฐ.   คลิก

   3.รายละเอียด

       3.1 รายละเอียดคุณลักษณะ คลิก

       3.2 รายละเอียดตามสัญญาที่ส่งมอบโรงเรียน   

           3.2.1 คอมครู

           3.2.2 คอมนักเรียน

           3.2.3 printer

           3.2.4 เครื่่องฉาย Projector

           3.2.5 เครื่องสำรองไฟ UPS

           3.2.6 รายละเอียดการติดตั้ง