นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ (โรงเรียนวิถีพุทธ) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

   แจ้งโรงเรียนดดำเนินการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561

หนังสือราชการ


           ศน.ชูโชค ชะออน