นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3    ระหว่าง 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรชแลนด์

รีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดภูเก็ต   โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนที่

http://edumis.pn.psu.ac.th/nicepsu2018/


หนังสือราชการ


                 ศน.พรชัย เพียพิมเพิ่ม