นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

เชิญชวนคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

จ.ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561


หนังสือต้นเรื่อง


         ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง