นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแข่งขันทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ตั้งแต่เวลา 08.00 น.


หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ปรับปรุงใหม่)


         ศน.วัชระ นาดี