เชิญอบรมการจัดการองค์ความรู้ พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         เชิญชวนบุคลากรเข้าอบรมเรื่องการจัดการองค์ความรู้

หนังสือต้นเรื่อง


          ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์