นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ระบบการสำรวจบริการของหน่วยงานภาครัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการปักหมัดเพื่อบันทึกตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน

แล้วให้รายงานผลการดำเนินการไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายหลังการดำเนินการเสร็จแล้ว

 

หนังสือราชการ (เขตแจ้งโรงเรียน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

     1. หนังสือต้นเรื่อง (สำเนาหนังสือ สพฐ.)

     2. แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน


            ศูนย์ ICT