นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (CC) งบประมาณปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือต้นเรื่อง


บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 33 โรงเรียน


          อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1219  ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 แจ้งส่งมอบและติดตั้ง

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (Computer for Classroom : CC)

จาบริษัท เอสพีเค เซนเตอร์ จำกัด ความแจ้งแล้วนั้น  

         จึงขอแจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ จำนวน  33 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา งบประมาณปี 2561 ดำเนินการรายงาน

ผลการติดตั้งและผลการตรวจสอบตามแบบนิเทศติดตามที่ส่งมาพร้อมนี้


แบบรายงานผลการติดตั้งและส่งมอบ (CC)


                  ศูนย์ ICT