นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  จะดำเนินการจัดกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

หนังสือราชการต้นเรื่อง

          ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง