นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Video Conference PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น.

ผ่าน 3 ช่องทาง 

1. www.obectv.tv

2. www.youtube.com/obectvonline

3. www.facebook.com/obectvonline


หนังสือราชการ

            ศน. ชูโชค ชะออน