นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกปีที่1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน

และให้ประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ปง1-6 และ ม.1-3 และรายงานผลการประเมิน

ให้แล้วเสร็จภายใน 28 มิถุนายน ผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)


หนังสือราชการ   คลิก


ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมิน (ข้างล่าง)

ระดับบประถม 1-6   คลิก

ระดับมัธยม 1-3

มัธยม 1   คลิก

มัธยม 2   คลิก

มัธยม 3

คำชี้แจง   คลิก

เครื่องมือประเมิน   คลิก

คู่มือระดับมัธยม   คลิก

                                        ศน.วัชระ  นาดี