นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ติดตามการส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ปีงบประมาณ2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นครราชสีมาเขต 7 ได้ทำสัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

กับบริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ประเทศไทย) เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน จำนวน 111 ชุด (โรงเรียนละ 1 ชุด)

         จึงแจ้งให้โรงเรียนเตรียมรับการติดตั้งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินการตามแบบนิเทศติดตาม


หนังสือราชการ คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (111 โรงเรียน)  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายการคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบนิเทศติดตาม  คลิก


         ศูนย์ ICT