นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดทดสอบ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในภาคอีสาน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

        สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.pccbr.ac.th         


หนังสือต้นเรื่อง  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คลิก


         ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง