นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Laerning PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 และ 2 ตามบัญชีรายชื่อ

รายงานตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ตามกรอบเวลาที่ สพฐ.กำหนด

ภายใน 10 สิงหาคม 2561 ทางช่องทาง QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้

หนังสือราชการ คลิก

             ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง