นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        มหาวิทยาลัยครูราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หนังสือต้นเรื่อง  คลิก

         ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง