นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดประทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางออนไลน์

ที่ ้https://goo.gl/forms/v3rJHoSZYrCm4v762 หรือ QR Code ตามสำเนาหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)


หนังสือราชการ คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิก