นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประเมินการอ่านเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

และอ่านเอาเรื่องตามแบบ (PISA) และรายงานผลการประเมินผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-MES) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 สิงหาคม 2561


หนังสือราชการ คลิก


เครื่องมือประเมินระดับชั้น ป.1-6

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   คลิก

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   คลิก

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   คลิก

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   คลิก

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   คลิก

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   คลิก

คู่มือการประเมินระดับชั้น ป.1-6   คลิก


เครื่องมือการประเมิน (PISA)

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คลิก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คลิก

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิก

คู่มือการประเมิน (PISA)   คลิก


    ศน.วัชระ นาดี