นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ประชุมทางไกล NEW DLTV ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ตามบัญชีรายชื่อ

ประชุมทางไกล NEW DLTV  โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย

    1) ผู้บริหารโรงเรียน   2) ครูผู้รับผิดชอบอุปกรณ์รับสัญญาณ  3) ครูผู้สอน

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561   ณ จุดประชุมที่กำหนดให้ ดังนี้

จุดที่ 1 ห้องประชุมโรงเรียนกุลโน ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 1, 7, 8, และ 9

จุดที่ 2 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย  ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 2, 3, 4, และ 5

จุดที่ 3 ห้องฉายภาพยนตร์โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 6, 10, 11 และ 12


หนังสือราชการ   คลิก


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายชื่อโรงเรียน

- รายชื่อโรงเรียน จุดที่ 1  คลิก

- รายชื่อโรงเรียน จุดที่ 2  คลิก

- รายชื่อโรงเรียน จุดที่ 1  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการประชุม  คลิก

                  ศูนย์ ICT (061-4798886)