นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งจัดสรรค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โครงการ DLTV งบประมาณปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพฐ.แจ้งการจัดสรรค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ DLTV ได้การกรอกข้อมูลในแบบ ปร.4 (ก)

พร้อมลงนามยืนยันในเอกสารขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

และโทรทัศน์ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04068/1963   ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 

หนังสือราชการ   คลิก

       

         ศูนย์ ICT