นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "โรงเรียนสุจริต" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 สพป.นม. 7  แจ้งโรงเรียนส่งบุคลากรอบรมปฏิบัติการ โรงเรียนสุจริต

29  กันยายน 2561  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน (ห้องประชุมโรงยิม)

30  กันยายน 2561  กลุ่มเป็าหมาย ครูโรงละ 1 คน นักเรียน 2 คน (ห้องประชุมโรงยิม)


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย    คลิก      


  ศน. ชูโชค  ชะออน