นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนภาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 สพป.นม. 7 ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเขียนได้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 

จึงแจ้งให้ตัวแทนครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


         หนังสือ  คลิก

         ตารางการอบรมฯ   คลิก