นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศผลการประกวด"กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

              เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน


                     สพป.นม.7  ได้ดำเนินการประกวด "กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"ปีการศึกษา 2561 


                     บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประกวดและได้ผลการประกวดแต่ละประเภทแล้ว


                    ประกาศผลการประกวด   คลิก