นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

              เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ เครื่อข่ายวิชาการครู สควค.


                     ด้วย สสวท. ประชาสัมพันธ์ครู ที่เป็นเครือข่ายยวิชาการครู สควค. ครูที่รับทุน สควค. ได้กรอกข้อมูล ในแบบ บันทึกข้อมูลบัณฑิตทุน สควค. ตามแบบที่แนบ


หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://psmt.ipst.ac.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่าย สควค. (นางวันเพ็ญ ทองจืด) โทร 02-392-4021  ต่อ  7620  


                     1.   หนังสือ     คลิก


                     2.  แบบบันทึกข้อมูลบัณฑิตทุน  สควค.    คลิก