นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งรับสมัคร ก.ต.ป.น.แทนตำแหน่งที่ว่าง PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นครราชสีมา รับสมัคร กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ระหว่าง 8-19 กันยายน 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากกรรมการคนเดิมเกษียณอายุราชการ

 

หนังสือราชการ  คลิก

ประกาศ  คลิก

ใบสมัครและประวัติ  คลิก

กำหนดการ  คลิก

                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล