นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดำเนินการยืนยันการขอรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. หนังสือทีตู้ส่งหนังสือโรงเรียน อยู่ชั้นล่าง สพป.นม.7 

    (หรือดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือราชการ และแบบฟอร์มการยืนยัน ที่หน้าเว็บไซต์นี้)

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อขอมติ

3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการยืนยัน (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

4. นำส่งแบบฟอร์มการยืนยันให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เพื่อรับรองข้อมูล

แล้วสำนักงานเขตฯ ก็จะนำแบบการยืนยันของโรงเรียน ส่ง สพฐ.

หนังสือราชการ

รายการครุภัณฑ์


แบบยืนยันสำหรับโรงเรียน (คลิกที่รายชื่อโรงเรียนเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยัน)

1.ดอนอีลุ่ม     2.บ้านตลาดไทร     3.บ้านโนนสูง    4.บ้านหนองบัวนาค

5.บ้านหนองพลวง    6.บ้านหันห้วยทราย    7.สี่แยกศรีอรัญวิทยา    8.บ้านมะกอก

9.จารย์ตำรา  10.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี   11.บ้านใหม่ฉมวก

12.บ้านสัมฤทธิ์   13.บ้านหนองนกคู่    14.ห้วยบงวิทยา    15.บ้านสาหร่ายวิทยา

16.บ้านดอนยาว    17. บ้านละหานสามัคคี    18.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

19.บ้านดงหลบใหม่ฯ   20.บ้านไพล


ตัวอย่าง