นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกาาเฉพาะบุคคล (IEP และ IEP ONLINE) ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

  เรียน  ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                      สพป.นม. 7   ได้แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำและส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และคีย์ IEP ONLINE เพิ่มเติม

เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษาที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2561

และรายงานผลการดำเนินการให้ สพป.นม. เขต 7 ทราบ    ดังหนังสือแจ้ง   คลิก