นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

   แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (ตามบัญชีรายชื่อ) ดำเนินการ ดังนี้

1. ตอบแบบสำรวจในระบบออนไลน์ ที่ http://gg.gg/dltvlist (หัวข้อ "รายงานข้อมูลระดับโรงเรียน")

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองให้ครบ

3. ส่งแบบสำรวจฉบับจริงส่ง สพป.นม.7  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสำรวจฯ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก  คลิก


          ศูนย์ ICT