นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผ่านทางเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/sch_comp  ภายใน 19 ธันวาคม 2561

          หากเลยกำหนดถือว่าไม่ต้องการรับการจัดสรร


หนังสือราชการ  คลิก

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 212-300) คลิก

รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์  คลิก


            
ศูนย์ ICT Korat7