นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ DLIT ปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

ดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการกรอกข้อมูลความต้องการผ่านเว็บไซต gg.gg/dlit-list หัวข้อ "ยืนยันข้อมูลระดับโรงเรียน"

2. ดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ฯ แล้วกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

    แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบสำรวจ

3. จัดส่งแบบสำรวจฉบับจริงไปยัง สพป.นม.7 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

      หากเลยกำหนดถือว่าไม่ขอรับการจัดสรร

หนังสือราชการ  คลิก

แบบสำรวจฯ  คลิก

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ  คลิก

       ศูนย์ ICT Korat7