นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่NEW DLTVของโรงเรียนขนาดเล้ก PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 120 คนลงมา ตอบแบบสอบถามการเก็บข้อมูล

โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการรสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมแบบใหม่

(NEW DLTV)  ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/korat7.go.th/snict/ 

ภายใน 25 มกราคม 2562


หนังสือราชการ   คลิก

รายชื่อโรงเรียน  คลิก


         ศูนย์ ICT สพป.นม.7