นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนมาก การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

              เรียน  ประธานศูนย์เครื่อข่ายโรงเรียนทุกศูนย์


                      สพป.นม 7 แจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการดำเนินการประเมินดังกล่าว 


                      1. หนังสือราชการ  คลิก


                      2. คู่มือการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้และประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ได้ที่ http//bet.obec.go.th
           

                                                                            ผู้ประสานงาน  ศน. เยาวลักษณ์ สอนสะอาด  095-8866-196