นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการสร้างจินตนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสัางกัดทุกโรงเรียน


                           สพป. นม. 7 ดำเนินการจัดอบรมการสร้างจินตนาการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์ Active Learning  


                    จึงให้ท่านแจ้งให้ครูอนุบาล จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว


                     1. หนังสือราชการ   คลิก


                     2. แบบตอบรับการเข้าอบรม  คลิก