นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมเรื่อง แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน


                          ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นม 7 จะประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" 


                 ปีการศึกษา 2562  จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้สอนอนุบาลที่จัดประสบการณ์โดยโครงงาน โรงเรียนของท่านจำนวน 1 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ตามวันเวลา ดังกล่าว


                  1.  หนังสือราชการ   คลิก


                  2.  รายชื่อโรงเรียนที่จะประเมินขอรับตราพระราชทาน ปี การศึกษา 2562   คลิก