นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

               การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษารูปแบบใหม่  ครั้งที่ 1  วันที่  4-5  เมษายน  2562


               ณ. โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีสุุรนารี  จ. นคคราชสีมา  ดังรายละเอียด   คลิก


                                                                   ศน. วิลาวรรณ