นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุม แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                       สพป.นม 7  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จะประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย


               ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้สอนอนุบาล จำนวน 1 คน เข้าประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว


                1.  หนังสือราชการ   คลิก


                2.  ตารางอบรม      คลิก