นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอพิวเตอร์

และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์


หนังสือราชการ  คลิก

ศูนย์ ICT สพป.นม.7