นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

             เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน


                     สพป.นม. 7 ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสะเต็มศึกษา(Stem Education) ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้  คลิก


                                                                                                                                ศน. วิลาวรรณ  061-9246954