นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้่" ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                         สพป.นม. 7 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ได้รายงานการดำเนินการตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือ  คลิก


                                                                                                         ศน.วิลาวรรณ  061-9246954