นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                                   สพป.นม. 7 และ สำนักงานปลัดกระทรางศึกษาธิการแจ้งว่าศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2562 -2563 รุ่นที่ 1แก่ประเทศไทย จำนวน 2 หลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 5 - 30 สิงหาคม 2562

                                   ดังรายละเอียด  คลิก


                                                                                            ศน.วิลาวรรณ

                                                                                          061-924-6954