นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                  สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562   คลิก


                                       สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการตามแบบนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


                                                            จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                            นายประมวล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

                                                                        091-014-6681