นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เครื่องมือประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน ป.1-6 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน) ปีการศึกษา 2562


คู่มือการประเมินผลการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   คลิก

     

        ศน.วัชระ นาดี

        087-2558180