นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7 ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบคัดกรองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ได้ที่เว็บไซต์ www.korat7.go.th/ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                                                                                                                                  ศน.วัชระ นาดี /095-6174236