นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
                  https://form.jotform.me/91487772258471  ภายในวันที่ 26 กรกฏคม  2562  รายละเอียด   คลิก

                                                                                                                      ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง  /061-924-6954