นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

      เรียน  ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพัมธ์ถึงโรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม คือ

                                     - การประกวดภาพวาดจิตนาการภาพอนาคต หัวข้อ "วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต"

                                     - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนว ใหม่ศึกษาราขละเอียดได้ที่  https://www.contestplatform.net
                 
                                       ดังรายละเอียดแนบ   คลิก
                

                                                                                                    ศน. วิลาวรรณ พุทไธสง/061-924-6954