เรียน  ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพัมธ์ถึงโรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม คือ

                                     - การประกวดภาพวาดจิตนาการภาพอนาคต หัวข้อ "วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต"

                                     - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนว ใหม่ศึกษาราขละเอียดได้ที่  https://www.contestplatform.net
                 
                                       ดังรายละเอียดแนบ   คลิก
                

                                                                                                    ศน. วิลาวรรณ พุทไธสง/061-924-6954