นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญผู้บริหารประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

       สพป.นครราชสีมา เขต 7  ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลสู่สถานศึกษา

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) โดยกำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

       จึงแจ้งให้ท่านเข้าร่วมประชุมด้วนตนเองในวันที่ 30 มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นม.๗

เวลา 08.00น. - 16.30 น.

 

หนังสือราชการ   คลิก

กำหนดการ   คลิก


         เฉลิม  ไชยโคตร