เรียน  ผู้อำนวนยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                           สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยส่งแบบตอบรับตามที่ส่งมาพร้องนี้

                  หรือประสานงานกับนายรุจน์  ยุศธสาร  โทรศัพท์ 09 4278 4222  ดังรายละเอียด  แนบ  คลิก

                                                                                                                        ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง/06-1924-6954