นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

              เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                      สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2562 โดยส่งแบบตอบรับตามที่ส่งมาพร้อมนี้

            หรือประสานงานกับ นายรุจน์ ยุศธสาร โทรศัพท์ 09 4278 4222  ดังรายละเอียด  คลิก

                                                                                                                                 ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง / 061-924-6954