กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การประกวดโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดส่งเสริมการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014 admin 244
10 ประชาสัมพันธกิจกรรมสัปดาหวทิยาศาสตรแหงชาติประจําป ๒๕๕๗“Science Kidsวิทยฯปรองดอง” พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 102
11 ขอเชิญสงทีมแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร(SCIENCE SHOW)ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจําป 2557 พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 70
12 ขอเชิิญเข้าร่วม"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13" พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 113
13 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 admin 498
14 ด่วนที่สุด!!การเข้าค่ายรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 admin 188
15 หลักเกณฑ์ การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 admin 396
16 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2557 ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014 admin 195
17 โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014 admin 138
18 Power point การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใชรูปแบบพหุรระดับ จันทร์, 30 มิถุนายน 2014 admin 306
19 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557 พุธ, 25 มิถุนายน 2014 admin 122
20 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ พุธ, 25 มิถุนายน 2014 admin 166
21 รายชื่อครูผู้ผ่านการอบรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 admin 619
22 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 admin 527
23 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014 admin 438
24 รายงานผลการการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 313
25 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 100
26 แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 227
27 แจ้งเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย(เพิ่มเติม) อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 admin 219
28 เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย(เพิ่มเติม) จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 admin 220
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10